Spring naar inhoud

5. Ombouwen

Samen slimmer ombouwen

Bekijk de presentatie

G1000Zuid Holland Wonen Ombouwen

Beslispunten

  • Geef prioriteit aan het ombouwen van karakteristieke gebouwen naar woningen: Gemeentes moeten woningbouwprojecten die karakteristieke panden op een aansprekende manier renoveren een speciale status geven, zodat ze volgens versnelde procedures kunnen worden gerealiseerd.
  • Eerst langdurig leegstaande kantoorpanden ombouwen: Gemeentes mogen voor nieuwbouwplannen voor een bepaald type woning geen vergunning verlenen zolang vergelijkbare woningen gerealiseerd kunnen worden door ombouw van een leegstaand kantoorpand.
  • Bouw waar dat technisch kan woonlagen bovenop bestaande gebouwen: Gemeentes mogen geen vergunning verlenen voor “sloop-en-nieuwbouw”-projecten zolang vergelijkbare woningen gerealiseerd kunnen worden door “optop”-projecten.
  • Maak een “ombouw-kansenkaart”: Gemeentes moeten een lijst opstellen met kansrijke locaties, en voor deze “ombouwopportuniteiten” stimulerende regelgeving maken. Inwoners en projectontwikkelaars mogen potentiële locaties aandragen die aan de lijst moeten worden toegevoegd als ze voldoen aan door de provincie en gemeente opgestelde criteria.
  • Geef inwoners invloed op ombouwprojecten in hun omgeving: Gemeentes moeten bij herontwikkelingsprojecten participatie van buurtbewoners organiseren, en bij vergunningsverlening voorrang geven aan projecten die breed gedragen worden of op een andere manier bijdragen aan sociale cohesie.

Samen slimmer ombouwen

Wij vinden dat op dit moment de mogelijkheden voor het ombouwen van leegstaande kantoren en andere grote panden tot woningen te weinig benut worden. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat hergebruik van bestaande panden vóór sloop en nieuwbouw gaat, en dat weer vóór nieuwbouw op nog-niet-bebouwd terrein. De provincie zou gemeentes kunnen verplichten om woningbouwplannen te toetsen aan dit principe. We denken ook dat we zuinig moeten zijn op open ruimte en groen in de stad. Daarom moeten we overal waar dat in het stadsgezicht past en funderings-technisch mogelijk is gebouwen hoger maken.

Als algemene spelregel zou moeten gelden dat nieuwbouwplannen voor een bepaald type woning geen vergunning krijgen zolang vergelijkbare woningen gerealiseerd zouden kunnen worden door ombouw van een leegstaand pand. Door de woningtypen slim te categoriseren geeft deze maatregel aan gemeentes en provincie goede mogelijkheden om woningbouw per categorie te stimuleren. Projectontwikkelaars krijgen zo een sterke prikkel om actief om te zien naar geschikte locaties. Gemeentes zouden een lijst met kansrijke ombouwlocaties moeten maken. Die “ombouwkansenkaart” kan dan jaarlijks geactualiseerd worden waarbij zowel projectontwikkelaars als inwoners potentiële locaties mogen aandragen. Die locaties moeten dan worden toegevoegd als ze voldoen aan transparante criteria. Via die criteria houden provincie en gemeentes dan de regie.

We denken dat het actief betrekken van buurtbewoners kan bijdragen aan het “naar menselijke maat” herontwikkelen van leegstaande panden. Buurtbewoners kunnen zo meer zelf beschikken over woningsamenstelling. Gemeentes moeten deze burgerparticipatie per locatie organiseren. Mocht een goed uitgevoerd participatief proces niet tot breed draagvlak leiden, dan heeft de gemeente de vrijheid om de betreffende locatie op andere wijze te herontwikkelen. Op deze manier houdt de gemeente de regie, terwijl de deelnemers een sterke prikkel voor samenwerking hebben.

Wij denken dat dit beleid het ombouwen van grote leegstaande panden tot woningen zal bevorderen. Daarom willen wij de Provincie Zuid-Holland deze vijf beslispunten voorleggen.

Reageer op dit voorstel

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen reacties geplaatst

Over het Burgerberaad

Alle informatie over het Burgerberaard vind je op de speciale website

Login om verder te gaan
refresh

Cancel